การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ในการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย ให้กับผู้ปกครองท้องถิ่นและราษฎรผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หลังการไฟฟ้าเตรียมวางแนวเขตในการวางระบบโครงการขยายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ลงสถานีย่อยบางละมุง พาดผ่านพื้นที่หนองปลาไหล

             (9 กรกฎาคม 2562) วันนี้ ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ให้การต้อนรับ และมีตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
              ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงการข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ระยอง-อ่าวไผ่ ลงสถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง 2 และระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ระยอง 2 – บ่อวิน ลงสถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย ระยะทางประมาณ 9.44 กิโลเมตร ซึ่งพาดผ่านท้องที่ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง ตำบลหนองปลาไหล และตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้า

                ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ลดปริมาณการเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 

             ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองท้องที่และราษฎร ในวันนี้ทาง กฟผ.จึงกำหนดแผนการประชุมแผยแพร่ข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย ให้กับผู้ปกครองท้องที่และราษฎรผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น ให้ได้รับทราบถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่อย่างถูกต้อง โดยในวันนี้พบว่ามีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 50 คนด้วยกัน
Advertisement