14 ชุมชน เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมเดินหน้าจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

            (8 กรกฏาคม 2562) ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีตัวแทน อสม. 14 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหนองปรือ 1-4 , ชุมชนชัยพรราชา, ชุมชนมิตรสัมพันธ์, ชุมชนหนองใหญ่, ชุมชนหลังเนิน, ชุมชนบ้านกลาง, ชุมชนห้วยร่วม, ชุมชนท่าอีเต๋อ, ชุมชนเขาโพธิ์ทอง และชุมชนเอื้ออาทร เข้าร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในวันนี้
           สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสาน หน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สามารถพึ่งตนเองและดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง
               ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองหนองปรือได้เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 และได้ดำเนินงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ รักษาพบาลเชิงรุก ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และ จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งในปีนี้กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เชิญคณะกรรมการชุมชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพ เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาเรื่องสุขภาพ ให้สามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
Advertisement