ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี Naval Art Gallery พัฒนาผู้เรียนให้มีจินตนาการ

             (3 ก.ค.62) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มาเป็นประธานในพิธีเปิด Naval Art Gallery หอศิลป์ถิ่นนาวี ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ พลเรือตรี ศิริชัย กาญจนบดี ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ พลเรือโท เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ ครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
                พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ กล่าวว่า โรงเรียนสัตหีบเป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC โดยมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ร่วมกับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนการสอนในรูปแบบ STAM ที่ผ่านมาเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ 4 วิชาเข้าร่วมกัน โดยคาดว่าจะทำให้นักเรียนมีความคิดรอบด้านรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ แต่นักเรียนยังขาดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานออกมา ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงดึงศิลปะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบ STAM เชื่อมโยงกระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยผ่านทางการใช้รูปแบบการสอนด้วยศิลปะทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ หรือทัศนศิลป์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางการทางการเรียนมากยิ่งขึ้น
           พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับการเปิด หอศิลป์ถิ่นนาวี Naval Art Gallery เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียนและคนในชุมชน จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะได้เต็มศักยภาพ เพื่อส่งต่อความรู้ ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแก่เยาวชนและชุมชนต่อไป
Advertisement