กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ พิจารณาโครงการไตรมาส 3 งวด 2 ก่อนทำการพิจารณาในการจ่ายเงินอุดหนุน พบมี 1 โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อ เนื่องจากยังไม่พบการดำเนินกิจกรรม

             (4 กรกฎาคม 2562) ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายสมชาย ฉิมวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีเหล่าบรรดาคณะอนุกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
                 โดยในวันนี้เป็นการพิจารณาโครงการในไตรมาสที่ 3 งวดที่ 2 ซึ่งพบว่าทั้งสิ้น 1 โครงการที่นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ได้แก่ โครงการเปตองสัมพันธ์เพื่อสุขภาพสร้างเสริมสามัคคี ชุมชนหนองปรือ 1 งบประมาณ 12,800 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการคือชุมชนหนองปรือ ซึ่งพบว่าโครงการยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรม จึงไม่ผ่านการพิจารณาในการสนับสนุนโครงการงวด 2 ส่วนอีก 1 โครงการ ได้แก่โครงการออกกำลังกายสร้างสุขภาพดี ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ชมรมลักยิ้ม ในงบประมาณ 15,200 บาท โดยจากการพิจารณาแล้ว ทางคณะกรรมการได้ทำการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน

                 อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโครงการนั้น ทางผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถที่จะเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนขึ้นมาได้ใหม่ ในปี 2563 ส่วนโครงการใดที่พบว่าได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ก็ให้ดำเนินการคืนเงิน พร้อมทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตามลำดับ