เทศบาลเมืองสัตหีบเปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง

             (2 ก.ค.62) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง ณ บริเวณวัดสัตหีบ (ลานหน้าโรงเรียนพระปริยธรรม) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิด
               นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ ส่วนราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 15 ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ น่าเยี่ยมเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลหน้าบ้าน ของตนเอง ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เพื่อเป็นการรณรงค์ในการรักษาความสะอาดและการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก สามัคคี เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ และช่วยกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
             ด้านนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการวมมือร่วมใจ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกัน ระหว่างเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความสะอาดภายในชุมชนทำให้เป็นชุมชนสะอาดน่าอยู่และน่ามอง เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ และทำให้ชุมชนเกิดเข้มแข็ง รักและเกิดความสามัคคีกัน