กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำเยาวชน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 หวังลดปัญหายาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม (มีคลิป)

              (2 กรกฎาคม 2562) วันนี้ ที่บ้านสันติคาม นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษา สถานประกอการเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                 สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามมาตรฐานการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นการลดปัญหายาเสพติดจากปัญหาดังกล่าว และสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้จัดโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเพสติดประจำปี 2562 ขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ให้ได้รับรู้ รับทราบ ถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายให้เยาวชนให้สถานประกอบการในเขตพื้นที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาเยาวชนให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบการ โดยในวันนี้พบว่ามีในส่วนของสถานประกอบการในพื้นที่ นักเรียนจากโรงเรียนสันติคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Advertisement