เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเดินหน้าส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว จัดกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด หวังส่งเสริมให้เด็กมีภูมิคุ้มกันจากสังคมที่เข้มแข็งขึ้น

               (28 มิ.ย.62) ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด ที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะแพร่เข้ามาระบาดในเด็ก
                 สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ เด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือวัยที่ต้องเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาสร้างตัวตน สร้างกายยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย ดังนั้น หากครอบครัวมีความรู้และความตระหนักถึงภัยและทักษะการปฏิเสธยาเสพติด สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวและสามารถให้คำแนะนำบุคคลใกล้ชิดได้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง และความอบอุ่นให้กับครอบครัวมากขึ้น
                จากปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันปัญหายาเสพติดขึ้น ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ปัญหาด้านการคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี บุคคลในครอบครัว อันเป็นภารกิจที่สำคัญที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เกิดจนตาย และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัว รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ในวันนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้จัดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดขึ้น
Advertisement