นาวิกโยธิน มอบทุนส่งเสริมการศึกษาวันทหารนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ 60

              (28 มิ.ย.62) ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบหมายให้พลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ 60 ปี โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี
             ตามระเบียบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในการให้ความสงเคราะห์ และส่งเสริมบุตรข้าราชการนาวิกโยธินเกี่ยวกับด้านการศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณจากดอกผลของเงินกองทุนสวัสดิการกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 73,000 บาท เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร–ธิดา จำนวน 26 ราย โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระดับอนุบาล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษา 9 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา 12 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับ อุดมศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,500 บาท

พลเรือตรี ทศพล ผลดี กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ได้อนุมัติให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร–ธิดาของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรของสมาชิกที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง อีกทั้งเป็นการเชิดชูครอบครัว และวงศ์ตระกูลอีกด้วย จึงขอให้สมาชิกบุตร–ธิดาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้ระลึกถึงความตั้งใจ และความปรารถนาดีของคณะกรรมการ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนี้ขึ้น

Advertisement