เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเกิดทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

            ( 25 มิถุนายน 2562) วันนี้ ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางด้านเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่า ควบคู่กับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญ เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่สำคัญเป็นการประสานความร่วมมือให้เครือข่ายอาสาสมัครทำงานรน่วมหับหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            ทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มาถ่ายทอดความรู้ในวันนี้ โดยมีเหล่าบรรดาประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
Advertisement