เจ้าของหมู่บ้านมิรันดา ใจบุญ ร่วมพัฒนา รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อประชาชนกว่าล้านบาท

            เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 นายภาคภูมิ วสิกรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง ประธานทีมตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว พร้อมด้วย นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ นางจันทิรา ประมวลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ พร้อมคณะกรรมการประเมิน ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และคุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ (ภรรยา) และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต แสมสาร ในฐานะรองประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ผู้แทนนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอาณัติ รุ่งแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะประชาสัมพันธ์กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ เลขานุการกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ
              คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา กล่าวว่า ผมและภรรยา คุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ร่วมกันมีส่วนร่วมทำบุญ ปรับปรุงสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เป็น รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพรวดเร็ว ทันการณ์ รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งมีการปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่ ลานจอดรถผู้รับบริการ, ปรับปรุงและขยายห้องฉุกเฉิน มีการทำทางขึ้นลงห้องฉุกเฉินพร้อมวางระบบกำจัดน้ำเสีย, ห้องคลินิกพัฒนาการเด็ก, ห้องน้ำผู้พิการ, ห้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ , ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ, ห้องปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ , ห้องธนาคารกายอุปกรณ์, โรงจอดรถยนต์ราชการ ,ลานออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุ ,สวนสมุนไพร , ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อและสถานที่คัดแยกขยะ ทางเรายินดีช่วยเหลือ เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ในชุมชนของเราผ่านการประเมินมาตรฐานทั้งสถานที่ บุคลากร ติด รพ.สต.ระดับ 5 ดาว เพื่อให้ผู้รับบริการอุ่นใจ มีความเชื่อมั่น ทั้งความสะอาด ความปลอดภัย รวดเร็ว และผู้มาใช้บริการมีความสุข มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
           นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าวันนี้เรามาตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ให้เป็น รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 5 ด้าน ทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัว และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในระดับครอบครัว รู้จักประชาชนในความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และต้องขอขอบพระคุณ คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และภรรยา คุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ที่ร่วมทำบุญปรับปรุงอาคาร สถานที่และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ให้กับชุมชนและประชาชนในครั้งนี้
Advertisement