โรงเรียนสัตหีบต้นแบบ EEC เตรียมเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวีพัฒนาผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

             (18 มิ.ย.62) พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือพร้อมด้วย พลเรือตรี ศิริชัย กาญจนบดี ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวอรอุมา เขียวนาค ครูสอนศิลปะ ร่วมกันแถลงข่าวเปิด Naval Art Gallery หอศิลป์ถิ่นนาวี ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ พลเรือโท เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในการแถลงข่าว
               พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ กล่าวว่า โรงเรียนสัตหีบเป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC โดยมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ร่วมกับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนการสอนในรูปแบบ STAM ที่ผ่านมาเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ 4 วิชาเข้าร่วมกัน โดยคาดว่าจะทำให้นักเรียนมีความคิดรอบด้าน รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ แต่นักเรียนยังขาดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานออกมา ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงดึงศิลปะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบ STAM เชื่อมโยงกระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยผ่านทางการใช้รูปแบบการสอนด้วยศิลปะทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ หรือทัศนศิลป์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางการทางการเรียนมากยิ่งขึ้น
                โรงเรียนสัตหีบจึดจัดทำโครงการสร้างหอศิลป์ถิ่นนาวีเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียนและคนในชุมชน จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะได้เต็มศักยภาพเพื่อส่งต่อความรู้ ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแก่เยาชนและชุมชนต่อไป ซึ่งในวันที่ 3 ก.ค.62 จะมีการเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวีอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ

Advertisement