ทม.สัตหีบจัดแข่งขันเด็กคลาน ในโครงการเสริมอนามัยแม่และเด็กวางแผนครอบครัว

             (19 มิ.ย.62) นายณรงค์ บุณบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ มารดาที่พาลูกมาร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และสถานที่จัดอบรม จากศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ ทั้งนี้ได้มีการแข่งขันเด็กคลาน มีเด็กชายหญิงจำนวน 20 คน ร่วมท้าประลองความเร็ว ความแข็งแรงของร่างกาย คลานระยะทาง 10 เมตร ใครที่ทำเวลารวดเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
              นายณรงค์ บุณบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วง แรกเกิด – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้ถ้าจะได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และมีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้าน ก็จะทำให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปได้ ในการนี้งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้มารดามีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการลูกตามวัย ได้ถูกต้องและเหมาะสม ให้มารดามีการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการลูก ตามวัย ลดปัญหาเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยหรือพัฒนาการล่าช้า
Advertisement