สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เปิดเวทีการแสดงออกทักษะวิชาการของเด็กนักเรียนและครูในสังกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ (มีคลิป)

               (21 มิ.ย.62) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสักนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
                สำหรับการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้พนักงานครู และนักเรียนความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ มีความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยาสู่สาธารณะ

               ทั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ มีกิจกรรมแข่งขันทั้งหมด 49 กิจกรรม มีนักเรียนและพนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันรวม 2,090 คน

Advertisement