กรมทางหลวงชนบท เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน นักท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ EEC (มีคลิป)

              วันนี้ (20 มิ.ย.62) ที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลงวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมด้วยนายพิชิต หุ่นศิริ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3 โดยมีตัวแทนจากเมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และตัวแทนหอการค้าจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
              นายพิชิต หุ่นศิริ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3 กล่าวว่า จากการประชุมคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่องการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 6 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างสมบูรณ์ เป็นรูปธรรม และยั่งยืนในทุกมิติ และคาดว่าพื้นที่ EEC ในอนาคต จะมีการพัฒนาพื้นที่ใหม่ แก้ไขปัญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต กรมทางหลวงชนบทในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนที่จะทำให้เกิดการขนส่งหลายรูปแบบและไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์ จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนสายรอง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แก้ไขปัญหาจราจร ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนโครงข่ายทางถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทางขนส่งในพื้นที่ EEC ได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน นักท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ EEC ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะทำให้เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางชายฝั่งทะเลในภูมิภาคอาเซียน
                กรมทางหลวงชนบทจึงร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำประชุมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแบบจำลองจราจรการเดินทางและขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมเสนอแนะโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนที่เหมาะสม เพื่อรองรับปริมาณจราจร การเดินทาง และขนส่งสินค้า รวมถึงโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงข่ายถนนในพื้นที่ EEC ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เสนอแนะในพื้นที่ EEC รวมถึงจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง