กองการฝึกกองเรือยุทธการร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 77 ปี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

               ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้บริจาคโลหิตว่า โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดำรงอยู่ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานสูงสุด ควรยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง การที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันนี้ แสดงว่าทุกคนมีจิตใจเป็นกุศลถือว่าตนเป็นเพื่อเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันมีหน้าที่ ที่จะอนุเคราะห์กันและกัน
             พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ กล่าวว่า สำหรับการร่วมกันเบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองการฝึกกองเรือยุทธการ ครบรอบ 77 ปี นับว่าเป็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปเก็บไว้ในโรงพยาบาลต่างๆ ของกองทัพเรือ รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนต่อไป