สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำระยะที่ 1 เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานยระดับพื้นที่อย่างต่อนเองและยั่งยืน

               ( 18 มิถุนายน 2562 ) ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอธิพัชธ์ ยิ่งศิริธัญรัตน์ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เข้าร่วมประชุมหารือในวันนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม
                  สำหรับโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทางและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยกำหนดเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สำหรับครัวเรือน และการใช้น้ำในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถานประกอบการ พร้อมกันทั้งประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทางสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี จึงได้ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในการจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะเป็นตัวแทน 42 ชุมชนของเมืองพัทยา ในการจัดเก็บข้อมูลเรื่องการใช้น้ำ ทั้งนี้หลังจากได้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะได้มีการนำเจ้าหนาที่ทั้งหมดไปทำการอบรมรื่องการใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องต่อไป