วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

                (18 มิ.ย. 62) ที่วิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา รองศาสตราจาร์ย ดร.กฤษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล นำคณะอาจาร์ยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร กับวิทยาลัยดุสิตธานีพทยา โดยมีนายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมคณาจาร์ย ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมลงนามความร่วมมือในวันนี้
                  สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกงาน แก่บุคลากรทางการศึกษาทั้งสองฝ่าย ร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากรทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและวิจัย เพื่อให้งานโครงการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เป็นการให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารการจัดการ ที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารทั้งสองฝ่าย ที่สำคัญดำเนินกิจกรรมโครงการอื่นที่สองฝ่ายเห็นสมควร

Advertisement