ผอ.ศบภ.ทรภ.1 เช็คศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมช่วยผู้ประสบภัย

             เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 ที่หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศบภ.ทรภ.1) กองทัพเรือ ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมทั้งหน่วยสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติทุกรูปแบบ และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที เมื่อรับคำสั่งจากกองทัพเรือ
              พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ อนุมัติให้ทัพเรือภาคที่ 1 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ห้วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไปของภูมิภาคมีแนวโน้มที่อาจเกิดภัยพิบัติขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดให้มีพิธีตรวจความพร้อมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า “เรามีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที” และขอให้ทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมสูงสุด พร้อมที่จะปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะที่ใดที่ไม่มีใครเข้าถึง กำลังของกองทัพเรือจะต้องแสวงหาหนทางและวิธีการมาปรับใช้ จะต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้งในพื้นที่ประสบภัย ตามนโยบายของพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”
                  สำหรับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแต่ละหน่วย จะมีการจัดแบ่งกำลังเป็น 3 ชุด คือ ชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดดูแลความสงบเรียบร้อย และชุดหน่วยแพทย์ โดยมียุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำหน่วยที่สำคัญ อาทิ รถเครื่องกรองผลิตน้ำดื่ม รถครัวสนาม รถเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า รถพยาบาล รถดับเพลิง รถบรรทุกขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญอีกเป็นจำนวนมาก

Advertisement