เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

                  เมืองพัทยา กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในบวรศาสนา เป็นศูนย์รวมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสได้กระทำความดี บำเพ็ญทานถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
โดยผู้อุปสมบทจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. เป็นชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงไม่ทุพพลภาพ บำเพ็ญสมณกิจของสงฆ์ได้
4. ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
5. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด
6. เป็นบุรุษโดยสมบูรณ์ไม่เป็นคนลักเพศ
7. มีความรู้อ่านออกและเขียนหนังสือได้ สามารถท่องคำขออุปสมบท (ขานนาค) ได้
8. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษหรือหลบหนีคดีหรือเกณฑ์ทหาร
9. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้ไม่เป็นคนเร่ร่อน
10. เป็นสุภาพชนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ
             สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (ไม่สวมหมวกไม่สวมใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)                  **หมายเหตุ** เมืองพัทยาจะทำการตรวจหาสารเสพติดผู้สมัครเข้ารับการอุปสมบทในระหว่างฝึกท่องขานนาค ซึ่งวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผู้ไม่ผ่านการตรวจหาสารเสพติด / ผู้ไม่เข้าตรวจหาสารเสพติดจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
                ผู้ที่สนใจสมัครอุปสมบทสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ และสำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคอุปถัมภ์ผู้อุปสมบท (เจ้าภาพ) กองทุนละ 5,000 บาท หรือบริจาคสมทบการอุปสมบทเพื่อพระภิกษุเล่าเรียนศึกษาธรรมในระหว่างบวชตามกำลังศรัทธา โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทร. 0-3825-3100 ต่อ 4091 ในวันและเวลาราชการ
Advertisement