ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง”

                 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวบุศรา เจตน์จำนงจิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง” และเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 คน โดยมีนางสุพิชญาภัค  สิทธิเยนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
                 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือ ข้อพิพาทในชุมชนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และทราบถึงประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดข้อพิพาทก็สามารถเลือกใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในการระงับความขัดแย้งหรือข้อพิพาทของตน
Advertisement