โรงเรียนสิงห์สมุทรร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินี

              เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทรได้นำคณะครู อาจารย์ นักเรียนกว่า 3,000 คน ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 พร้อมลงนามถวายพร ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

               โดยนายประสิทธิ์ เหลืองทอง ได้นำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ใจความว่า ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินีพระเกียรติยศสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกประการปฎิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมมายุยิ่งยืนนานทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

Advertisement