สภาตำบลหนองปลาไหล มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างเทศบัญญัติใหม่ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และร่างเทศบัญญัติ การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการกฎกระทรวงสาธารณสุขที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

             เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมประชุม


โดยในวันนี้มีวาระที่ขอรับมติจากที่ประชุม 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งปัจจุบันพบว่าร่างเทศบัญญัติที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลใช้อยู่นั้น ยังคงมีความไม่ทันสมัย ไม่ครอบคลุมกิจการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ และประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล จึงทำให้การดำเนินการ อาทิ การขออนุญาตประกอบกิจการ การเก็บค่าธรรมเนียม ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากว่าร่างเทศบาลบัญญัติของเทศบาลไม่ได้กำหนดไว้

                 นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารก็พบว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลได้ออกมาตั้งแต่ปี 2545 และได้ใช้ร่างเทศบัญญัติตัวเดิม แต่ในปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับในส่วนของค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้ทางเทศบาลจำเป็นต้องมีการปรับปรุงร่างเทศบัญญัติให้มีความทันยุคสมัย เพราะต้องมีการอ้างอิงกับกฎของกระทรวงสาธารณสุขด้วย เพือให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข สามารถทำงานเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง

                 ทั้งนี้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติจะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณายกร่าง จากนั้นเสนอต่อนายกเทศมนตรีในการพิจารณา ตามด้วยการประกาศรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน สุดท้ายนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา เพื่อขอมติ โดยพบว่าทั้ง 2 วาระผ่านการเห็นชอบจากสภา และพร้อมเตรียมนำไปใช้ในทันที