สภาเมืองพัทยาอนุมัติผ่านจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการน้ำเสีย และระบบป้องกันน้ำท่วม ผูกพัน 2 ปี 70 ล้านบาท เน้นย้ำ! ควรทำงานแบบบูรณาการ (มีคลิป)

                เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นำเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปี งบประมาณในการจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พัทยาและนาเกลือ และการจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน โดยขออนุมติงบประมาณผูกพันจำนวน 70.29 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างภาคเอกชนมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 35 ล้านบาทเศษ และปีงบประมาณ 35 ล้านบาทเศษ

                    นายพัฒนา กล่าวว่าระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา มีอยู่ 2 แห่ง คือ โรงบำบัดภายในซอยหนองใหญ่ ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 65,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตนาเกลือ พัทยาเหนือ กลาง ใต้ และแห่งที่ 2 บริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนาราม ที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตนาจอมเทียน ในปริมาณ 43,000 ลบ.ม./วัน โดยทั้ง 2 ส่วนยังมีระบบสถานีสูบอีกจำนวน 6 สถานี และอ่างชะลอน้ำอีก 1 แห่ง ซึ่งเดิมได้จ้างเหมาภาคเอกชนมาดูแลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม 2562 นี้ และด้วยระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบัดบัดน้ำเสีย รวมทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เป็นระบบที่มีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์จำนวนมาก ที่ซับซ้อนและต้องทำงานตลอด 24 ชม. และมีมูลค่าสูง จึงจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการจำนวนที่เหมาะสมต่อภารกิจและปริมาณงาน ขณะที่จ้าหน้าที่ของรัฐเองไม่เพียงพอต่อจำนวนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของการว่าจ้างนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างงานในระยะสั้นจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงของพนักงานในองค์กรของผู้รับจ้าง และอาจทำให้ผู้รับจ้างประสบกับปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเมืองพัทยาได้ จึงเห็นว่าระยะเวลาการจ้าง 2 ปีงบประมาณ เป็นเวลาที่เหมาะสมมากกว่า จึงได้ขออนุมติงบผูกพัน 2 ปี โดยในปี 2563 เป็นการจ้างเหมาระบบบำรุงรักษาและบริการจัดการน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วม เป็นเงิน 24.2 ล้านบาท และนาจอมเทียน 10.9 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2564 เป็นค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ 24.2 ล้านบาท และนาจอมเทียน 10.9 ล้านบาท

                 อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายว่า การจ้างเหมาดังกล่าวเป็นเพียงการดูแลระบบแต่ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องของการซ่อมแซมและปรับปรุง เพียงเป็นการเฝ้าระวังและเดินระบบที่เมืองพัทยาจัดทำไว้ ซึ่งผ่านมาระยะเวลานานกว่า 20 ปี จึงควรเร่งรัดในการแก้ไขทั้งเรื่องของอุปกรณ์ สถานีสูบ และโรงบำบัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การจ้างเหมาเป็นไปอย่างสมราคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเมืองพัทยา ซึ่งที่สุดแล้วก็มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Advertisement