กองทัพเรือเปิดการฝึกด้านการแพทย์ในการฝึกผสม CARAT 2019

                วันนี้ (27 พ.ค.62) ที่ห้องประชุมกฤษณะจันทร์ กิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2019 โดยมีนาวาเอก ไพรัช ยิตติพินิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบในฐานะ ผู้อำนวยการฝึกฯ คณะนายทหารและผู้เข้าร่วมการฝึกเข้าร่วมพิธีเปิด

                นาวาเอก ไพรัช ยิตติพินิจ กล่าวว่า สำหรับการฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2019 กำหนดขั้นตอนการฝึก ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งของฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกา ขั้นตอนการฝึกภาคสนาม ภาคทะเล ในสถานการณ์หมวดเรือช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การใช้กำลังทางเรือ ระดับหมวดเรือเฉพาะกิจ บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและแผนการปฏิบัติการด้านการแพทย์สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และขั้นตอนประเมินการฝึก โดยการฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลสายแพทย์ของกองทัพเรือ ในระดับผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือดำน้ำและความต้องการการสนับสนุนทางการแพทย์จากกองเรือดำน้ำและแนวความคิดของนายทหารเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนด้านปฏิบัติการเวชกรรมป้องกันในมิติต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านมนุษยธรรมในภาวะภัยพิบัติ กับกำลังพลสายแพทย์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ ในการฝึกครั้งนี้ มีกำลังพล ผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 130 คน ประกอบด้วยตัวแทนกำลังพลจากหน่วยแพทย์กองทัพเรือ มีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

               พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ กล่าวว่า การฝึกด้านการแพทย์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางด้านความมั่นคงของประเทศ ในด้านการฝึกตอบโต้ภัยพิบัติและการ บรรเทาสาธารณภัยนี้มีประโยช์อย่างยิ่งทั้งการบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยน และการฝึกภาคสนามและภาคทะเล การประเมินผลการฝึกนั้น เป็นการพัฒนาองค์บุคคล องค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีของหน่วยทหารแพทย์ในกองทัพเรือ เพื่อเตรียมคาวมพร้อมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่จะเกิดภัยให้มีความสูงสุดและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรือดำน้ำ การปฏิบัติงานของนักเรือดำน้ำและความเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรือดำน้ำ เพื่อนำไปสู่การวางแผนและการเตรียมการสนับสนุนทางการแพทย์ ที่เหมาะสมกับกองเรือดำน้ำที่จะมีในอนาคตต่อไป และให้ผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้มีความตั้งใจมุ่งมั้นที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสิง่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเสริมสร้างความสำพันธ์ที่ดีต่อมิตรประเทศที่มาฝึกผสม CARAT 2019 ในครั้งนี้

Advertisement