สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นำผู้สูงอายุร่วมฝึกอบรมการร้อยมาลัยและจัดช่อดอกไม้จากใบเตย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ (มีคลิป)

                  เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การร้อยมาลัยและจัดช่อดอกไม้จากใบเตย โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัตน์ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรม ซึ่งผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

            สำหรับการจัดอบรมการร้อยมาลัยและช่อดอกไม้จากใบเตยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้างทักษะการฝึกอาชีพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและเกิดพลังอำนาจในการดูแลสุขภาพตัวเอง ได้พัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม มีการรวมกลุ่มลักษณะเครือข่าย มีการทำกิจกรรมร่วมกันดูแลซึ่งกันและกันสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานในการเอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม โดยมีนางทัศนีย์ อินทิพย์ และนางสาวชไมพร พลูจวง มาเป็นวิทยากรสอนการร้อยมาลัยและจัดช่อดอกไม้จากใบเตยในครั้งนี้

Advertisement