ไทย-สหรัฐ เปิดโครงการความร่วมมือ Pacific Partnership 2019

               เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 19 พ.ค.62 พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร และนาวาเอก Randy Van Rossum ตำแหน่ง Mission Commander ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Pacific Partnership 2019 บนเรือ USNS Fall River ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

               สำหรับโครงการ Pacific Partnership 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2562 โดยกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในส่วนของงานด้านการแพทย์ โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น รวมถึงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงการฯ ประกอบด้วย การฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี การฝึกด้านการแพทย์และพยาบาล (Medical) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี การฝึกด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชน โดยการก่อสร้าง (ENCAP) จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนวัดเขาฉลาก และโรงเรียนมาบฟักทอง จ.ชลบุรี และการฝึกด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) ณ โรงเรียนทุ่งสุขลา โรงเรียนชลกัลยานุกูล และโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จ.ชลบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี และศูนย์การค้า Terminal21 พัทยา รวมถึง การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของผู้แทนเหล่าทัพที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ณ สนามกีฬา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จ.ชลบุรี

การจัดกำลังเข้าร่วมและรับผิดชอบการฝึกตามโครงการฯ ของกองทัพไทยในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติรับผิดชอบโดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เชิญส่วนราชการพลเรือนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม การฝึกด้านการแพทย์และพยาบาลรับผิดชอบโดย กรมแพทย์ทหารเรือ เชิญบุคลากรด้านการแพทย์ของทหารเข้าร่วม การฝึกด้านการพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชนโดยการก่อสร้าง รับผิดชอบโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 14 และกองพันทหารช่างกองพลนาวิกโยธิน และการฝึกด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบโดยกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกได้พัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ และพัฒนาขีดความสามารถในการร่วมปฏิบัติภารกิจกับชาติอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมต่อไป

                ทั้งนี้ โครงการ Pacific Partnership เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย โดยกลุ่มประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากภัยพิบัติในทะเล โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพหลัก

Advertisement