รร.อักษรศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 สร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (มีคลิป)

                เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอักษรศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสุกันยา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอักษรศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีคณะครูในส่วนวิชาการต่างๆ ร่วมทำความเข้าใจเบื้องต้นแก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับแผนการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาต่างๆ

           สำหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทางโรงเรียนจะเน้นการเรียนเรียนการสอนแบบเรียนรู้คู่อาชีพ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ ตลอดจนการมีน้ำใจต่อเพื่อนๆ มีความเอื้อเฟื้อเผือแผ่ รู้จักแบ่งปัน รู้จักการรอคอย เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคมต่อไป

           ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปฐมนิเทศฯ เป็นที่เรียบร้อย ทางโรงเรียนก็ได้ให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนและทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นของบุตรหลาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกฎระเบียบต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

Advertisement