โรงเรียนธัมมสิริศึกษาเปิดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (มีคลิป)

            เมื่อวันที่ 11 พ.ค.62 นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมด้วยอาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ณ ห้องประชุมวรเวทมุนี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะครูอาจารย์ จำนวน 127 คน เข้าร่วมในการอบรม และในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชัยภูมิ (พว.) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อีกด้วย

              การจัดอบรมการเรียนการสอนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักสูตรต้องการ ทั้งพฤติกรรมด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านทักษะ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ แต่การจะสามารถจัดการเรียนการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดนั้น ปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ควรคำนึง คือ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านบุคลิกภาพอื่นๆ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลทั้งสิ้น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

               นายทวี สุกแก้ว กล่าวว่า เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ ทั้งด้านเชาวน์ปัญญาและทางบุคลิกภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสำเร็จในชีวิต โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในการช่วยให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและสามารถจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเหมาะสมต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อไป

Advertisement