กำลังพลสำรองกองทัพเรือ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือถูกเรียกเข้าประจำการ

                เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปิดการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ในส่วนของกำลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมีพลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะนายทหาร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรืออนุมัติให้เรียกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประเภทละ 40 นาย รวม 80 นาย เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 รวม 10 วัน ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และการฝึกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีกำลังพลสำรองที่มารายงานตัวเข้ารับการเรียกพลในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน จำนวน 39 นาย และนายทหารประทวนกองหนุน จำนวน 37 นาย รวม 76 นาย ซึ่งมีกำลังพลสำรองป่วยและแพทย์ลงความเห็นว่า ไม่สามารถเข้ารับการฝึกได้ จำนวน 2 นาย คงเหลือกำลังพลสำรองที่เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 75 นาย ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี กำลังพลสำรองมีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการนาวิกโยธิน และได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกองทัพเรือ รวมทั้งได้รับประสบการณ์และความชำนาญ ตามตำแหน่งหน้าที่ที่กำหนดไว้ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังพลประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้แล้วยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่เรียกพลมีประสบการณ์และเข้าใจขั้นตอนหรือกรรมวิธีดำเนินการเรียกพลได้เป็นอย่างดี ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายที่กองทัพเรือที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ ดังคำกล่าวของพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้กล่าวและมอบไว้สำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มุ่งพัฒนา ด้านองค์บุคคลว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

Advertisement