กองทัพเรือเตรียมฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

                 (26 เม.ย.62) พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ตอลดจนกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีเปิด

               การฝึกผสมของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อสากลว่า “BLUE STRIKE 2019” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2– 8 พ.ค. 62 รวม 7 วัน ในส่วนของกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 และหน่วยบัญชาการนาวิโยธิน จัดกำลังเข้าร่วมการฝึก โดยมี พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นผู้อำนวยการฝึก มีกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือรบจำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงบางปะกง พร้อมกองกำลังทางบก ของหมวดฝึกนาวิกโยธิน รวมทั้งสิ้น 410 นาย แบ่งเป็นฝ่ายอำนวยการฝึก 30 นาย กำลังพลในเรือ 280 นาย และหมวดฝึกนาวิกโยธิน 100 นาย ซึ่งยุทโธปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการฝึก ประกอบด้วย อาวุธประจำกาย เครื่องสนาม เชือกและอุปกรณ์ลงทางดิ่ง อุปกรณ์ดำน้ำ ร่มชูชีพ วิทยุสื่อสาร กล้องศูนย์เล็งชี้เป้า และอมภัณฑ์ที่ใช้ในการฝึก โดยมีหัวข้อสำคัญในการฝึก คือ การฝึกด้านทักษะขั้นพื้นฐาน การฝึกระดับยุทธวิธีภาคสนามการฝึกในทะเล การยิงปืนใหญ่เรือ การยกพลขึ้นบก รวมทั้งสัมมนาการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกรบพิเศษ

               สำหรับการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้รหัสการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เป็นการฝึกผสมครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ พัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยเข้าร่วมการฝึก และพัฒนาหลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกผสมครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา คือ การฝึกภาคสนาม ในห้วง 2 – 6 พ.ค.62 มีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การสัมมนาการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่างๆ การฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธี (CTX) การรบในเมือง การรบในระยะประชิด การตรวจจับอาวุธเคมีและการเก็บกู้วัตถุระเบิด การปฐมพยาบาลสนาม การยิงปืนฉับพลันและการยิงประกอบการเคลื่อนที่ การยิงปืนพกและปืนลูกซองทางยุทธวิธี การยิงปืนเล็กยาว ปืนกล และปืนเล็กกล การฝึกดำเนินยุทธ์ระดับหมู่ปืนเล็ก และการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) ส่วนการฝึกภาคทะเลในห้วง 6 – 8 พ.ค.62 มีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทางทฤษฎี การฝึกสื่อสารทางยุทธวิธี การฝึกแล่นขนาน การฝึกตรวจจับเป้าข้าศึก การฝึกประลองยุทธ์ในทะเล การฝึกจัดรูปกระบวนเรือ การฝึกหาเป้าเรือดำน้ำ การฝึกตรวจค้นเรือต้องสงสัย การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ การยกพลขึ้นบก เป็นต้น

                 ในโอกาสที่ ทร. ได้เข้าร่วมการฝึกผสม ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ และความพร้อมของ ทร. และที่สำคัญคือ ทำให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ในสาขาการปฏิบัติการทางเรือและทางบก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกำลังพลของ ทร.ไทย กับกำลังพลของ ทร.จีน ที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตสืบไป