เทศบาลเมืองหนองปรือ นำบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติ เสริมความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะกระบวนกากรคิดเทคนิควิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ

             ( 27 มีนาคม 2562 ) ที่โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ กว่า 160 คน เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสังคม และเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระยะ 4 ปี ดังนั้น การวางรากฐานด้านการคิด การกระทำจริงเป็นการปรับความเข้าใจ เกี่ยวกับการคิดที่ถูกต้อง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิด ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนการมองทิศทาง และแนวโน้มของการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ที่มุ่งเตรียมคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขในอนาคต และมีความสามารถที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และความเป็นจริงของโลกได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์

               ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการติดเทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับเหตุการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการบริหารจัดการในรูปแบบ Coaching เป็นแบบทีมงานที่มีคุณภาพ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจนำไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการนำทักษะกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป โดยในวันนี้พบว่ามีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมกว่า 153 คน