เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมลดขยะต้นทางและลดการใช้ถุงพลาสติกตามแนวทางการบริหารจัดการจังหวัดสะอาด

              ( 28 มีนาคม 2562 ) ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลดขยะต้นทางและลดการใช้ถุงพลาสติก (ตามโครงการแผนรณรงค์จังหวัดสะอาด) โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน

           ปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี สืบเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะต้นทางการจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวทางการบริหารจัดการจังหวัดสะอาดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางลดการใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงเป็นต้นแบบที่ดีในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งกิจกรรมลดขยะต้นทางและลดการใช้ถุงพลาสติกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการลดการใช้ถุงพลาสติก และลดขยะจากต้นทางในหน่วยงานราชการ สถานศึกษาชุมชน และประชาชน ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ นอกจากนี้ยังมีการมอบกระเป๋าผ้าให้แก่หน่วยงาน ข้าราชการ สถานศึกษา ชุมชน ประชาชน ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรืออีกด้วย

Advertisement