สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เสริมพลังในการดูแลสุขภาพและเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ หวังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคม

              ( 28 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้สูงอายุที่เป็นแกนนำกว่า 50 คน เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

                ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 16 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารจัดการด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สมควรได้รับการดูแล ยกย่อง เชิดชู และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ให้มีความสมบูรณ์และมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

             ดังนั้น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และเกิดพลังในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีการรวมกลุ่มลักษณะเครือข่าย มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ดูแลซึ่งกันและกัน สร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขในบั้นปลายชีวิตต่อไป

Advertisement