เมืองพัทยาสั่งเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกรมศิลปากร สำนักพระราชวังออกแบบและเตรียมเสนอแผนการปรับปรุงดำเนินการก่อสร้าง “อนุสรณ์สถานเรือใบพัทยา” ใหม่ (มีคลิป)

เมืองพัทยาสั่งเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกรมศิลปากร สำนักพระราชวังออกแบบและเตรียมเสนอแผนการปรับปรุงดำเนินการก่อสร้าง “อนุสรณ์สถานเรือใบพัทยา” ใหม่เพื่อให้มีความสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองเกมส์

                  วันนี้ (26 มี.ค.62) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่การจัดตั้ง “อนุสรณ์สถานเรือใบพัทยา” บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อหารือแผนในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ดังกล่าวใหม่ เพื่อให้สมพระเกียรติและระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระราชธิดา ที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองเกมส์ครั้งที่ 1 จนสามารถชนะเลิศการแข่งขันที่ชายหาดเมืองพัทยาเมื่อปี พ.ศ.2510 สร้างความปลื้มปิติให้กับพสกนิกรปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก จนมีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานไว้เพื่อเป็นการระลึกและแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์

               ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เมืองพัทยาจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงใหม่เพื่อให้สมพระเกียรติ โดยได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ร่วมกับสำนักการช่างเมืองพัทยา ประสานไปยังกรมศิลปากรในการมาร่วมออกแบบประติมากรรมที่แสดงและระลึกถึงพระองค์ท่าน ก่อนจะประสานไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้างต่อไป

             นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สถานที่นี้ถือเป็นประวัติศาสตร์และมีความสำคัญต่อเมืองพัทยาและประเทศไทยเป็นอย่างมาก ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงสร้างไว้จนเป็นที่ประจักษ์ จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้เสียใหม่เพื่อให้สมพระเกียรติและให้เป็นที่จารึกไว้ถึงวีรกรรมของพระองค์ไปยังชั่วลูกชั่วหลาน โดยขั้นตอนการดำเนินการโครงการนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นที่เคารพสักการะแก่คนพัทยาและชาวไทยต่อไป

Advertisement