โรงเรียนสัตหีบมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาประจำปี 2561

              เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 นางศุภภานี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ วุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี2561 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักเรียนที่รับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร โดยแบ่งออกเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ จำนวน 132 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 153 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 98 คน


นางศุภภานี คลังเงิน กล่าวว่า การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นผู้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมจะออกไปทำประโยชน์ต่อสังคม ตามบาทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เมื่อจบจากสถาบันแห่งนี้ จะต้องไปศึกษาต่อตามการศึกษาภาคบังคับทั้งที่นี่ลาไปสถาบันอื่น หน้าที่สำคัญในวัยพวกเรา คือการเรียน เรียนให้เต็มกำลัง รู้จัดคิด รู้จักทำ รู้จักปรับตัว รู้จักแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำตัวให้เป็นศิษย์ที่น่ารักต่อครู อาจารย์ หลังจากที่จากสถาบันแห่งนี้ไปแล้ว นักเรียนประสบปัญหา อุปสรรคต่างๆ คณะผู้บริหาร และครู ก้พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนตลอดเวลา ในโอกาสเดียวกัน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนีย์บัตรและวุฒิบัตรในวันนี้

Advertisement