เมืองพัทยา เดินหน้าจัดระเบียบหมอนวดชายหาดเข้าระบบ หวังแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการให้บริการ มุ่งเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่สมบูรณ์ (มีคลิป)

                (18 มี.ค.62) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบหมอนวดชายหาด พร้อมด้วย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้างานเทศกิจ และนายวศินภัทร์ ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา โดยมีหมอนวดชายหาดทั้ง 3 หาด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

                นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าว การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ประกอบการหมอนวดชายหาดได้รับทราบถึงแนวทางการจัดระเบียบหมอนวดของเมืองพัทยา หลังจากที่ผ่านมาพบว่าหมอนวดชายหาดนั้นประกอบอาชีพบนที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา ทำให้การกำกับดูแลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนตามมาหลายด้าน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยา ซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาจะมีการจัดระเบียบหมอนวดอย่างจริงจัง โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดเรียบหมอนวด เพื่อให้หมดนวดเข้าสู่ระบบของเมืองพัทยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลการให้บริการพร้อมออกกฎระเบียบการให้บริการนวด อาทิ การกำหนดราคาการให้บริการนวดให้เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันทุกหาด การแต่งกายของหมอนวด การกำหนดความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บริการ และการให้บริการที่ไม่สื่อไปในทางอนาจาร เป็นต้น อีกจะมีการเปิดอบรมให้ความรู้หมอนวดทั้งในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว


ทั้งนี้ ปัจจุบันหมอนวดชายหาดมีจำนวนทั้งสิ้น 527 คน แบ่งเป็นหมอนวดชายหาดจอมเทียน 165 คน ชายหาดพัทยา 155 คน ชายหาดโคชี่และเขตปลอด 173 คน หลังมีการจัดระเบียบหมดนวดชายหาดแล้วเมืองพัทยาจะคงจำนวนหมอนวดชายหาดไว้เพียงเท่านี้ และจะไม่ให้มีจำนวนหมอนวดเพิ่มจากเดิม เพื่อเป็นการลดปัญหาจำนวนหมดนวดล้นชายหาด ซึ่งการจัดระเบียบหมอนวดชายหาดในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้เป็นสมาร์ท ซิตี้ ต่อไป

Advertisement