สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และอบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขต ก่อนมีการเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และอบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนมีการเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคมนี้

                ( 13 มี.ค. 62) วันนี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และอบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 7

               เมื่อราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์มีผลบังคับใช้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ต้องดำเนินการอบรมให้แก่บุคลากรเลือกตั้งที่มาสนับสนุนให้การจัดการเลือกตั้งสำเร็จ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพื่อให้เข้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเป็นทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และถูกต้อง เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่อไป

Advertisement