เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความความในการดูแลตัวเองให้ครอบคลุมครบ 5 มิติ

            เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้สูงอายุ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

              จากสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชน สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ศูนย์การจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์กรประชากรวันสูงอายุ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ให้มีความรู้ และความพร้อมในการดูแลตนเอง ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม

                ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุในชุมชน ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 80 คน โดยในวันนี้ทางเทศบาลได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโรงโป๊ะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรดมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนอีกด้วย

Advertisement