ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16

              ที่ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคง ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความไว้ใจและความมั่นใจ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การส่งเสริมบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน การสร้างความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ การพัฒนากลไกลการประสานและแลกเปลี่ยน ข่าวกรอง การบรรจุศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน เข้าเป็นองค์กรระดับรัฐมนตรีของอาเซียนเฉพาะสาขา การส่งเสริมบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนสู่เวทีโลก โดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การฝึกร่วมทางฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพ การฝึกของคณะทำงานผู้เชียวชาญด้านการก่อการร้าย การประชุมไซเบอร์กองทัพอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคร่วมกัน โดยที่ประชุมจะได้นำเสนอแถลงการณ์ร่วมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับรองในระหว่างการประชุม ADMM ที่จะจัดในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะดำเนินต่อไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้งยังถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพ และขีดความสามารถของกองทัพไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย รวมถึงเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือทางทหารที่จะสอดรับกับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐบาลที่จะสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียน

Advertisement