รองนายกเมืองพัทยา ชี้ Pattaya Brand มีความคืบหน้า พบภาคประชาชน และสถานประกอบการ เริ่มให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ หลังพบเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และงานบริการที่ดีมีคุณภาพ

          ( 5 มีนาคม 2562) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงแนวความคิดในการจัดทำตราสัญลักษณ์ และบริการเมืองพัทยา Pattaya Brand ว่าปัจจุบันพบว่ามีในส่วนของภาคประชาชน และสถานประกอบการให้ความสนใจ ติดต่อสอบถาม รวมถึงเข้าร่วมโครงการกันมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยา
            หลังจากที่เมืองพัทยาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองพัทยา เพื่อให้เมืองพัทยา มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรทุกคนในเมืองพัทยา และที่เกี่ยวข้องทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ เสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือ กระจายรายได้สู่ความเป็นธรรมสู่ประชากรพัทยาทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังก้าวสู่การเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตราฐานยั่งยืนและน่าอยู่
            ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวนโยบายของเมืองพัทยา และแนวทางปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา เพื่อเป็นการต่อยอด จากการส่งเสริมอาชีพให้กันประชาชนและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมองพัทยา มีการขับเคลื่อน และมีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและธุรกิจบริการของเมืองพัทยาให้ได้มาตราฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Advertisement