พม.จัดกิจกรรม Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข สังคมไร้ความรุนแรง(มีคลิป)

            ที่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข สังคมไร้ความรุนแรง และการอบรมเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน พร้อมด้วยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
         นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข สังคมไร้ความรุนแรง เป็นการรวมพลังของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับสังคม ด้วยการเชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับ สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการด้านสังคมอย่างครบวงจร พร้อมทั้งความพยามร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ภายใน Club House Center อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกกุล่มเป้าหมาย เป็นการพัฒนาพื้นที่โครงการเมืองสร้างสุขสู่การให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

Advertisement