เมืองสัตหีบเสริมหลักสูตรพระเครื่อง วัตถุมงคลไทย สืบสานถึงอนุชนรุ่นหลัง

             ที่ สโมสร สัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอกพัฒนะ อินทรบุญ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พร้อมด้วย นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ร่วมเป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย รุ่นที่ 5 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร จำนวน 18 คน โดยมี นายไตรเทพ ทศวงศ์ชาย รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นาวาเอกประทีป จารุเสรี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด
           นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย รุ่นที่ 5 ณ อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ.สัตหีบ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.61 ที่ผ่านมา หลังจากได้ดำเนินการเปิดอบรมไปแล้วจำนวน 4 รุ่น ซึ่งทางหน่วยงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เข้ามาให้การสนับสนุนในรุ่นที่ 5 เพื่อเป็นการโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ครอบครัว นอกจากนั้นยังถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทยไว้ด้วย

พลเรือเอก พัฒนะ อินทรบุญ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย รุ่นที่ 5 สำหรับนักศึกษาส่วนมากเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว มีบางส่วนเป็นประชาชนทั่วไป โดยมีผู้สมัครเข้ามารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน และผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 30 ชั่วโมง จำนวน 18 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกได้นำวิชาอันเป็นมรดกตกทอดทางศิลปวัฒนธรรมไทย ถือได้ว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาดี่งเดิมของบรรพบุรุษไทยไว้ให้สืบสานต่อไป ถึงอนุชนรุ่นหลังและยังช่วยจรรโลงเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และขอให้ทุกคน นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด แล้วท่านจะประสบความสำเร็จ ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Advertisement