สภาหนองปลาไหล อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 3,179,000 บาท สานนโยบายภาครัฐ แก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ นำร่องโครงการสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ 2 เส้น หากไม่มีปัญหาเตรียมผลักดันสายอื่นๆ ต่อ

          ( 27 กุมภาพันธ์ 2562 ) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นำเหล่าบรรดาสมาชิกสภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง
           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่น่าสนใจหลายกองงาน โดยในส่วนของกองช่างได้ทำการขออนุมติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3,179,000 บาท ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ สายข้างสวนสาธารณะประโยชน์ หมู่ 2 เชื่อมทางคู่ขนานถนนหมายเลข 7 จำนวนเงิน 2,060,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ สายบ้านจริงใจ หมู่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,119,000 บาท ซึ่งโครงการทั้ง 2 โครงการเกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ หลังจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือเรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ตามที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 25620 ที่ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับสถานการณ์ราคายางตกต่ำในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้มีนโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ที่มีส่วนผสมของยางพาราหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ยาพาราเป็นลำดับแรก

ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมสำหรับโครงการก่อสร้างยางพาราดินซีเมนต์ จำนวน 2 โครงการ โดยจากการขอมติที่ประชุมสภาในวันนี้พบว่าเสียงส่วนใหญ่ยกมือให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการดังกล่าว

Advertisement