อบจ.ชลบุรี จัดอบรม “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562”

           นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอบรม “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดชลบุรี” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนจากอำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานชุมชนของเทศบาล ประธาน อสม., ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, ประธานสภาเกษตร, ประธานกลุ่ม OTOP, ประธานกลุ่มสตรี และประธานชมรมผู้สูงอายุโดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล เจริญภูมิท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี มา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ
             ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ภาพรวมครอบคลุมทั้งจังหวัดตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 และเป็นพื้นที่เดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ มีอำนาจหน้าที่พัฒนาด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2550 และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และฉบับแก้ไข

ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาการประสานแผนพัฒนาในการพัฒนาจังหวัดชลบุรี จำต้องมีการประสานแผนพัฒนาการบูรณาการการพัฒนาร่วมกันในหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาค ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดซ้ำซ้อนกับภาคส่วนอื่นๆ หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในภาพรวม ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน จึงเป็นส่วนสำคัญ และจำเป็นที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2523 และ พ.ศ. 2564 ตามกำหนดปฏิทิน ห้วงเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนา ให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการการพัฒนาทุกภาคส่วนของจังหวัดชลบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ด้วยการเสนอปัญหาความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆ

Advertisement