ผบ.ทรภ.1 เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทร.กัมพูชา ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

           เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 พล.ร.ท. บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือไทย ได้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.อ.เตีย วิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.
วรรณ บุนเลียง รองผู้บัญชาการทหารเรือ/เสนาธิการทหารเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือกัมพูชา กรุงพนมเปญ เนื่องในโอกาสมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ระหว่าง ทรภ.1 กับกองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา พร้อมกับได้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
            พล.ร.ท. บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่าการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในครั้งนี้ เป็นไปตามคำรับเชิญของกองทัพเรือราชอาณาจักกัมพูชา เพื่อร่วมการประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 กับกองบัญชาการทางยุทธวิธี/เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติกัมพูชา ในการแลกเปลี่ยนข้อ มูลข่าวสาร เพื่อให้พื้นที่ทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อย ภายใต้ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อให้การค้าระหว่างกันในพื้นที่ติดต่อทางทะเลเป็นไปตามกรอบกระบวนการที่ถูกต้อง และส่งเสริมการค้าตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายชาติและบุคลากรของทั้งสองประเทศ เพื่อให้เขตติดต่อระหว่างกันทั้งสองประเทศ เกิดความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติด และที่สำคัญป้องกันไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ทะเลลุ่มน้ำแนวเขตชายแดนเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันที่ฉับไว เชื่อมั่น และแม่นยำ จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างมั่นคงตลอดไป

Advertisement