โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะเปิดงานบ้านวิชาการเน้นเด็กแสดงความรู้ความสามารถ

            (14 ก.พ.62) พลเรือตรี สุรพงษ์ พรหมแพทย์ ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการ นาวิกโยธิน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกยิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ คณะครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมการเปิดกิจกรรม
             พลเรือตรี สุรพงษ์ พรหมแพทย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้นั้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างองค์กรความรู้ให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างผลงานนวัตกรรม โดยได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถ ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพ หรือเสริมสร้างพลังที่มีอยู่ในตัวนักเรียนทุกคน จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา คุณธรรม ค่านิยมและความคิด และให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

Advertisement