โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจแก่คณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมเกียรติยศ แสด-ขาว ครั้งที่ 8

     เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 ที่ลานกิจกรรมโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร นำคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา ในฐานะศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่เหล่าบรรดาคณะครู และผู้ปกครอง เนื่องในโอกาศวันเกียรติยศ วันแสด – ขาว ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561    

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูตระหนักและประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู สนับสนุนให้ครูได้มีการแข่งขันกันในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีค่านิยม 12 ประการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวพบว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล โดยแบ่งเป็นครูและนักเรียน ดังนี้ ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และสนับสนุนการทำงานของ 4 ฝ่าย จำนวน 11 คน, ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าด้วยความวิริยะอุตส่าหะ จำนวน 13 คน, ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่น จำนวน 46 คน, ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านชื่อเสียง จำนวน 29 คน, นักเรียนเด็กดีศรีโพธิ์ ม.ต้น ม.ปลาย จำนวน 4 คน, นักเรียนดีเด่น ประเภท ค่านิยม 12 ประการ จำนวน 14 คน, นักเรียนดีเด่น ประเภทบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 178 คน, นักเรียนดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียง จำนวน 107 คน และนักเรียนดีเกียรติบัตรทอง เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จำนวน 122 คน รวมแล้วในปีนี้คุณครูได้รับรางวัลจำนวน 99 คน, นักเรียนได้รับรางวัล 425 คน รวมคุณครูและนักเรียนที่ได้รางวัลทั้งหมด 524 คน

Advertisement