กรมควบคุมโรค เดินหน้าต้นแบบงานบริการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เปิดตัวอาคารศูนย์พัทยารักษ์ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบีอย่างต่อเนื่อง

 

      ( 14 กุมภาพันธ์ 2562) วันนี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการเปิดอาคารศูนย์พัทยารักษ์ และเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ SEX รอบคอบ ตอบ OK โดยมีภาคีเครือข่ายและเยาวชนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งศูนย์พัทยารักษ์เป็นสถานบริการที่รองรับผู้มารับบริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทย ปี 22561 พบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคซิฟิลิส, หนองใน, หนองในเทียม, กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง และแผลริมอ่อน มีอัตราป่วย 30.4 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 99.0 ต่อประชากรแสนคน ส่วนสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก มีอัตราป่วย 55.93 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด 637.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ นั่นหมายถึงประชาชนยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรค และยังไม่เข้าถึงการป้องกัน รวมถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ  ดั้งนั้นทางกรมควบคุมโรค จึงได้กำหนดนโยบายยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ 2560-2564 มุ่งยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เป็นอันตรายที่สำคัญ คือ โรคซิฟิลิส และโรคหนองใน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลวิธีและการดำเนินงานให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

สำหรับศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เป็นสถานบริการสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้รับบริการทั้งหญิงและชาย ประชากรข้ามเพศ แม่บ้าน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเน้นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยผลจากการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ พบว่าการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชน ทำให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากปี 2558-2560 ทีผ่านมา มีจำนวนผู้มาใช้บริการ 5,500 คน 10,747 คน และ 12,134 ราย ตามลำดับ เมื่อปี 2558 มีสถานบริการได้รับการบริการเชิงรุก 1,059 แห่ง ส่วนในปี 2560 จำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,101 แห่ง จนในปี 2558 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น และในปี 2561 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และศูนย์พัทยารักษ์ยังมีการพัฒนาเพื่อยกระดับบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ งานวิจัยสู่นวตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ศูนย์พัทยารักษ์เป็นต้นแบบงานบริการป้องกันและควบคุมโรคตืดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเมืองท่องเที่ยวของประเทศต่อไป