สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา สร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนในการต่อยอดอาชีพ ตามโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยา

สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา สร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนในการต่อยอดอาชีพ ตามโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยา สู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

            ( 7 กุมภาพันธ์ 2562 ) ที่กลุ่มอาชีพ พอเป็นเย็นใจ สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้นำกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ที่มีความสนใจเรื่องของการต่อยอดอาชีพ เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมือพัทยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท โดยมี 2 กิจกรรมหลัก ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมองพัทยา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นโมเดลกลุ่มอาชีพต้นแบบสู่ความยั่งยืน โดยในวันนี้ทางฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 และการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเมืองพัทยา โดยจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเมืองพัทยา สู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเมืองพัทยาสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน รวม 60 คน
             ทั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มอาชีพ พอเป็นเย็นใจ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพต้นแบบที่มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถสูง สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจการของกลุ่มและเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งถ่ายทอดแนวความคิด ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ และ ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในกิจกรรมของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 

Advertisement