สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา สานต่อนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน เดินทางไปมอบดาวเทียมทางไกลแก่นักเรียนห่างไกล ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาใหม่ให้กับน้องๆ ผู้ห่างไกล

                เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ สานต่อโครงการติดตั้งดาวเทียมเพื่อการศึกษาแด่โรงเรียนด้อยโอกาสและห่างไกล ครั้งที่ 6 โดยทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน การปูพื้นฐานให้กับเด็กตั้งแต่เล็กถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ครั้งนี้จึงเลือกไปมอบชุดดาวเทียมให้กับนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยทางคณะต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อขึ้นเขานานกว่า 2 ชั่วโมง โรงเรียนแห่งนี้เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน (สมเด็จย่า ) มีจำนวนครู 17 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 199 คน เป็นนักเรียนชนเผ่าปะกาเกอะญอ ชนเผ่าลีซู และชนเผ่าลาหู่ มีทั้งประจำและไป-กลับ เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน
             สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบันครูมีงานพิเศษต้องออกนอกห้องเรียนในบางครั้ง การนำความรู้ของครูเพื่อถ่ายทอดให้กับน้องๆ อาจต้องล่าช้ากว่าคุณครูบนพื้นล่าง แต่หากการให้นักเรียนได้เรียนจากสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวลจึงเป็นโอกาสอันสำคัญมาก เพราะนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ได้ตลอด และป้องกันระบบนักเรียนขาดครู รวมถึงทางโรงเรียนมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูอยู่ 5 สาระการเรียนรู้ และยังขาดครูบางสาระ ดังนั้นการเรียนผ่านดาวเทียมจะช่วยให้ครูที่ไม่ได้จบเอกวิชานั้นได้เปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมและได้ความรู้อย่างเต็มที่เป็นการได้รับความรู้ทั้งคุณครูและนักเรียน
             โรงเรียนที่ 2 คือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 โรงเรียนบ้านปายสองแง่ ตั้งอยู่ พิกัด mb 437716 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 165 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางจากอำเภอปาย ขึ้นสู่โรงเรียนนานกว่า 5 ชั่วโมง ด้วยความห่างไกลจึงไม่สามารถจัดการระบบศึกษาได้อย่างทั่วถึงทำให้ยากต่อการพัฒนาและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามมาต่อการปูพื้นฐานให้กับนักเรียน
             การนำชุดดาวเทียมทางการศึกษาไปมอบให้ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับเด็กและคุณครูให้ทัดเทียมกับการศึกษาที่อยู่บนพื้นล่างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะถือโอกาสนำองค์ความรู้ในครั้งนี้ไปแผ่ขยายตามหอกระจายเสียงไปยังหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ของเด็กๆ อีกด้วย

Advertisement